Boşanma Avukatları Ankara

Ankara Boşanma Avukatı

BOŞANMA DAVASININ SEBEPLERİ NELERDİR ?

            Boşanma davası açılabilmesi için kanunda yer alan boşanma sebeplerinden en az birinin evlilik birliği içinde gerçekleşmiş olması ve iyi bir Ankara Boşanma Avukatı yardımı gerekmektedir.

Evlilik Birliğinin Temelinin Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik)

Eşler için evlilik birliğine devam etmek hayatı çekilmez hale getiriyorsa hakim tarafından boşanmalarına karar verilir. Ancak; boşanma davasını açan tarafın diğer eşin kusurlu olduğunu kanıtlaması gereklidir. Bu nedenle, en iyi boşanma avukatının yardımı iddianızı kanıtlamanız için ve hak kaybına uğramamanız için önemlidir.

Yargıtay kararlarında yer alan bazı sebepler:

 •  Eşine iftira etmek
 • Aile sırlarını açıklamak
 • Eşi ailesi ile görüştürmemek
 • Eşin ailesine hakaret etmek
 • Başkasını sevdiğini söylemek
 • Eşini sevmediğini söylemek
 • Aşırı kıskançlık göstermek
 • Tutumlu olma sınırını aşacak derecede cimri olmak
 • Haklı sebep olmaksızın yıkanmaktan kaçınmak
 • Kadının mesleğini icra etmesini engellemek
 • At yarışı oynayarak ailenin durumunu tehlikeye düşürmek
 • Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesinin birtakım şartları vardır. Eşlerin, evlilik birliği içerisinde en az 1 yıl yaşamış olması gerekmektedir. Evlilik 1 yıldan az sürmüşse çekişmeli boşanma davası açılması gerekir.

Eşlerin anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için tazminat ve nafaka gibi hususlarda anlaşmaları gerekmektedir. Tarafların müşterek çocukları varsa velayet konusunda da anlaşmaları gerekmektedir. Hakim de tüm bu anlaşmaları uygun bulmalıdır. Hakim, eşlerin ve çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak tarafların mahkemeye sundukları anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin eşler tarafından da kabulü halinde boşanmaya hükmolunacaktır.

Boşanma protokolünün hakim tarafından onaylanması için çocuk yararının korunmuş olması gerektiğinden velayet avukatı Ankara’dan yardım almanız davanın uzamaması ve çekişmeli boşanma davasına dönmemesi için önemlidir.

Fiili Ayrılık Sebebiyle Boşanma (Eylemli Ayrılık)

Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma sebeplerinden biri ile açılmış boşanma davasının reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 3 yıl geçmesi halinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa ortak hayat temelinden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Eylemli ayrılığa karar verilebilmesi için:

 • Reddedilmiş bir boşanma davası bulunmalı
 • Red kararı kesinleşmiş olmalı
 • Kararın kesinleşmesinden başlayarak 3 yıl geçmesine rağmen ortak hayat kurulamamış olmalıdır.

Ortak hayatın yeniden kurulamadığının hâkime ispatı şarttır. Bu nedenle Ankara en iyi boşanma avukatı tavsiyelerinin dikkate alınması gerekmektedir.

 • Zina sebebiyle boşanma davası

Eşlerden birinin zinada bulunmuş olması nedeniyle diğer eş zina nedeniyle boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Zinayı affeden tarafın zina sebebiyle boşanma davası açma hakkı yoktur. Ancak diğer sebeplere dayanarak boşanma davası açabilir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi    11.11.2019 tarih, 2019/4012 E.  ve  2019/12142 K. Sayılı  kararında “ toplanan delillerden, davacı kadının dayandığı ve davalı erkek tarafından inkar edilmeyen, erkeğin başka kadınla birlikte, banyoda yarı çıplak vaziyette çekildiği ve samimi durumda oldukları anlaşılan fotoğrafının bulunduğu ve tanık beyanından erkeğin başka kadının yanında yaklaşık 10 gün süreyle kaldığı anlaşılmaktadır. Bölge adliye mahkemesince davalı erkeğin güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunun sabit olduğu kabul edilmiş ise de; erkeğin başka kadınla uygunsuz fotoğrafının olması ve başka kadınla birlikte yaşaması, cinsel ilişkinin güçlü karineyle yaşandığına ve dolayısıyla zinanın varlığına delalet eder.

Bu durumda erkeğin zinası ispatlanmış olup Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesi koşulları oluşmuştur. Gerçekleşen bu durum karşısında tarafların zina (TMK m. 161) hukuki sebebiyle boşanmalarına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davacı kadının zina (TMK m. 161) hukuksal sebebine dayalı boşanma talebinin reddine karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.” hükmüne yer vermiştir.

Aldatmanın ya da başka bir karşı cins ile görüşmenin zina olup olmadığı gibi sorularınız için Ankara Yenimahalle Boşanma Avukatı ile iletişime geçmeniz süreç konusunda bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır.

 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve herhâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir. Yapılan davranışın “haysiyetsiz hayat sürme” olarak kabul edilebilmesi için hâkimde fiilin devamlı olduğu kanaatinin olması gerekmektedir. Eşin suç işlemesi nedeniyle boşanmada ise suç teşkil eden eylemin evlendikten sonra işlenmiş olması gerekir.

 • Terk Nedeniyle Boşanma

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Terk sebebiyle boşanma davası açmak çok sıkı şekil koşullarına bağlıdır ve herhangi bir şekil hatası yapılması bile davanın reddine sebep olabilecektir. Bu nedenle Ankara Etlik boşanma avukatından destek almanız şekil şartlarına uyulabilmesi açısından önemlidir.

 • Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Eşlerden biri akıl hastası olması ve bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelmesi durumunda, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Ankara Boşanma Avukatı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

            Sayılan sebeplerden birinin gerçekleşmiş olması durumunda eşlerden biri tarafından boşanma davası açılabilir. Boşanma davasının yetkili mahkemede açılmış olması gerekir. Yetkili mahkemeler kanunda gösterilmiştir.

BOŞANMA DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

Türk Medeni Kanunu’nun 167. Maddesi “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davdan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir” demektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 06.06.2007 tarih ve 2007/2-331 E. 2007/332 K. Numaralı kararı ile, davacı kadının koca evini terk edip, başka bir ilde ikamet eden baba evinde oturmaya başlaması halinde, kadının üzerine kayıtlı bir taşınmazı bulunmaması, hayatın olağan akışı gereği sığınabileceği ve yerleşebileceği başkaca yerinde olmaması, başkaca bir ev açıp mevcut şartlarda hayatını idame ettirmesinin mümkün olmaması” nedenleriyle boşanma davasını sığındığı baba evinin bulunduğu ilde açabileceğini karara bağlamıştır.

BOŞANMA DAVASINI HANGİ EŞİN AÇMASI GEREKİR?

            Evlilik birliği kendisi için çekilemez hale gelen taraf boşanma davası açabilir. Bir eşin boşanma davası açması halinde diğer eşin de karşı boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır. Boşanma davası açanın kim olduğundan ziyade karşı tarafın evlilik birliği içerisindeki kusurunu ispat önem taşımaktadır.

BOŞANMA DAVASI ‘NDA KUSUR VE İSPAT NEDİR?

Evlilik birliği içerisinde eşlerden biri yükümlülüklerini yerine getirmede kusurlu davranmışsa, kusuru iddia eden tarafın bu kusuru ispatlaması gerekmektedir.

Eşlerden birinin kusurlu olması diğer eşin kusursuz olması demek değildir. Boşanma davası açan eşin diğer eşe oranla daha az kusurlu olması boşanmaya karar verilebilmesi için yeterlidir. Ancak; boşanma davası açan eş diğer eşe göre daha fazla kusurluysa boşanma davası reddedilecektir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/7682 Esas, 2017/13334 Karar sayılı ve 27.11.2017 tarihli ilamında:“Mahkemece davacı erkeğin açmış olduğu boşanma davası tarafların eşit kusurlu olduğu gerekçesiyle kabul edilmişse de; mahkemece davalı kadına kusur olarak yüklenen yaptığı düşüklerden kayınvalidesini sorumlu tutması vakıasına davacı erkeğin dayanmadığı ve buna ilişkin tanık beyanının duyuma dayalı olduğu, davalı kadının eşiyle anlaşmak için öne sürdüğü bağımsız konut talebinin de kadına kusur olarak yüklenemeyeceği anlaşılmaktadır. Davalının boşanmayı gerektiren başkaca kusurlu bir davranışı da ispat edilememiştir. Gerçekleşen duruma göre davanın reddi gerekirken, delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçeyle boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.” İfadelerine yer verilmiştir.

BOŞANMA DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

            Boşanma davasında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin olmadığı yerlerde, boşanma davası, asliye hukuk mahkemelerinde açılmadır.

BOŞANMA DAVASI NDA MAHKEME ÖNÜNE ÇIKMAK GEREKLİ MİDİR ?

            Anlaşmalı boşanma davasında hakimin tarafların boşanmak istediğine kanaat getirmesi gerektiğinden her iki tarafın da mahkemede hazır bulunması gerekmektedir.

            Çekişmeli boşanma davasında ise taraflar kendilerini Ankara boşanma avukatı ile temsil ediyorlarsa duruşmalara katılmak gereklilikleri yoktur.

BOŞANMA DAVASI AÇMAK İÇİN AVUKATLA ANLAŞMAK ZORUNLU MUDUR?

            Boşanma davası açmak ya da tarafınıza karşı açılan boşanma davasını yürütmek için Ankara boşanma avukatı ile anlaşma zorunluluğunuz yoktur.

 Mal paylaşımı davası, ziynet alacağı davası boşanma davasının fer’ilerinden olup boşanma davası sırasında profesyonel destek almanız hak kaybına uğramamanız için önemlidir.

Nasıl boşanma davası açacağınızı öğrenmek, müşterek çocuklarınız velayetini ve diğer haklarınız kazanabilmek amacıyla bilgi almak, Ankara Boşanma Avukatı ücretini öğrenmek amacıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.