ANKARA BOŞANMA AVUKATI

Ankara Boşanma Avukatı Ücretleri 2018

            ANKARA BOŞANMA AVUKATI ; Kanunen geçerli bir evliliğin yasal olarak sona ermesine boşanma denir. Kanunda sayılan şartların gerçekleşmesi halinde, eşlerden birinin boşanma talep etmesi halinde hâkim tarafların boşanmasına karar verebilecektir.

Boşanma Davası

            Evlilik birliğini sona erdirmek isteyen tarafın, boşanma davası dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve eklemek istediği belgeler ile yetkili mahkemede boşanma davası açması ile dava süreci başlar. Yetkili ve görevli. Boşanma davasında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Tarafların anlaşması halinde anlaşmalı boşanma davası da açılabilecektir. Boşanmak isteyen ve boşanmanın ortaya çıkaracağı sonuçlar hususunda anlaşan taraflar en az 1 yıldır evli olmaları durumunda anlaşmalı olarak boşanabileceklerdir. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için taraflarca bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Protokol, hâkim tarafından uygun bulunursa tarafların boşanmasına karar verilecektir. Anlaşmalı olarak boşanmanın sağlanabilmesi için aynı zamanda, iki tarafın da duruşmada hazır bulunması gerekmektedir.

Boşanma Avukatı Ankara Keçiören

            Mahkeme tarafından boşanmaya karar verilebilmesi için davacının haklı bir sebebi olması gerekmektedir. Boşanma nedenleri kanunda düzenlenmiştir.

            Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma nedenleri:

  • Zina,
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
  • Terk,
  • Akıl hastalığı,
  • Evlilik birliğinin sarsılması.

Evlilik birliğinin kendisi için hayatı çekilemez hale getirdiğini iddia eden taraf kanunda sayılan sebeplerden birine dayanarak boşanma davası açabilecektir. Açılan davada hangi sebebe dayanıldığı mal paylaşımı, müşterek çocukların velayeti ve maddi-manevi tazminat davası gibi konularda önem arz etmektedir. Örneğin; Boşanma avukatı Ankara Keçiören ‘de ikamet etmekte olan bir eşin zinasını kanıtlayarak mal paylaşımı davasında diğer eş lehine karar verilmesini sağlayabilmektedir. Zina (aldatma) nedeniyle boşanma halinde mahkeme, kusurlu eşin katılma alacağının, yani artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya bu hakkın ortadan kaldırılmasına karar verebilir.

Ankara En İyi Boşanma Avukatı Tavsiye

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2014/10597 sayılı kararında, “Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tarafların eşit kusurlu oldukları” kabul edilmiş, buna bağlı olarak davacının Türk Medeni Kanunu’nun dayanan tazminat istekleri reddedilmiştir. Oysa, davalının, bağımsız konut temininden kaçındığı, eşine müteaddit defalar fiziki şiddet uyguladığı, ailesinin baskılarına kayıtsız kaldığı, davacının ise sık sık ortak konutu terk ettiği yapılan soruşma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu olan davalıdır. Boşanmaya ağır kusuru ile sebep olan taraf ise tazminatla sorumlu tutulmalıdır. Hal böyleyken, davacının davalıyla “eşit kusurlu” sayılması ve tazminat isteklerinin bu sebeple reddi doğru bulunmamıştır. Mahkemece yapılacak iş, az kusurlu olan davacı yararına Türk Medeni Kanunu’nun gereğince uygun miktarda maddi, boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğu gözetilerek, gereğince uygun miktarda manevi tazminat takdir etmekten ibarettir. Bu husus nazara alınmadan davacının tazminat taleplerinin reddedilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.” açıklamasına yer vermiştir. Karardan anlaşılacağı üzere kusur ve ispat boşanma davaları için oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 20.04.2016 tarih 2016/522K sayılı kararında açıkça belirtildiği üzere: “Davacı, dava dilekçesinde boşanma sebebi olarak ileri sürdüğü vakıaları bildirdikten sonra bu vakıaları hangi delille ispatlayacağını belirtmemiştir. Davacı kadın dava dilekçesinde tanık deliline dayanmadığına göre, dayanılmayan delilin bildirilmesi için ön inceleme aşamasında verilen süre sonuç doğurmaz ve davacının süresinde bildirmediği tanıklarının beyanları kusur belirlemesinde dikkate alınamaz.”

            Boşanma davalarında delil, davaya yön veren başlıca unsurlardandır. Hâkimin takdir yetkisinin karara yön verdiği göz önüne alındığında usulüne uygun tanık ve delil sunmak oldukça önemlidir.

            Ankara En İyi Boşanma Avukatı Tavsiyeleri hak kayıplarına uğramanızın önüne geçecektir.

Ankara Yenimahalle Boşanma Avukatı

            Boşanma davasında kusur, maddi ve manevi tazminat oranına etki etmektedir.  Kusursuz tarafın tazminat ödemesi söz konusu olmayacakken kusurlu taraf aleyhine tazminata hükmedilebilecektir.

Maddi tazminat şartları kanunda belirtilmiştir:

– Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sonlandırılmış olması gerekir

– Maddi tazminatı boşanma davasında ya da ayrı bir dava ile istenmiş olması gerekir,

– Maddi tazminatı isteyen tarafın diğer taraftan daha az kusurlu olması gerekir,

– Kendisinden maddi tazminat istenen taraf kusurlu olmalıdır,

– Evlilik birliğinin sona ermesiyle maddi tazminat isteyen tarafın, mevcut veya beklenen menfaati sona ermelidir,

– Hükmedilecek tazminatın aleyhine karar verilen tarafın ödeme gücüne uygun olması gerekir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “Mahkemece “davalı koca tam kusurlu” bulunarak boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiş, kadının Türk Medeni Kanunu’nun dayanan maddi tazminat talebi “boşanma neticesi ne tür zararlara uğradığını ispatlayamadığı” gerekçesiyle reddedilmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun, mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceği hükme bağlanmıştır. Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin kusurunun bulunmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu bu eş, en azından diğerinin evlilik birliğinde sağladığı maddi desteğini yitirmiştir. O halde, mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kusurları, hakkaniyet ilkesi (TMK. TBK. 52) dikkate alınarak kadın yararına Türk Medeni Kanunu’nun uyarınca uygun miktarda boşanmada maddi tazminat tayin ve takdiri gerekirken, bu husus nazara alınmadan isteğin reddi doğru bulunmamıştır.” kararı ile söz konuya açıklık getirmiştir.

Boşanma Avukatı Ankara Çankaya/Ankara

            Manevi tazminat isteminde, evlilik birliğinin sona ermesine sebep olan olaylar nedeni ile kişinin duyduğu elem, üzüntü, toplumsal baskı göz önünde tutulmaktadır.

Manevi tazminata hükmedilebilmesi için:

– Manevi tazminat boşanma davası ile birlikte ya da ayrı olarak talep edilmelidir. Boşanma davasının kesinleşmesinden en fazla 1 yıl içerisinde talep edilebilir.

– Boşanma kararının verilmiş olması gerekir.

– Manevi tazminat talep edenin kusursuz veya az kusurlu olması gerekir.

– Kendisinden manevi tazminat ödenmesi istenen eş daha fazla kusurlu olmalıdır,

– Manevi tazminat talep eden tarafın kişilik hakları zedelenmiş olmalıdır.

Boşanma davasında manevi tazminat oranı belirlenirken tarafların ekonomik durumlarının da göz önünde tutulması gerekmektedir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2014/24168E ve 15.01.2015 tarihli kararında: “Boşanmada manevi tazminatın amacı, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, bozulan ruhsal dengesini telafi etmek, manevi değerlerindeki eksilmeyi karşılamaktır. Onun için, kişilik haklarını ihlal eden fiille, tazminat miktarı arasında makul bir oranın bulunması gerekir. Bir tarafın zenginleşmesine yol açacak sonuçlar doğurur miktarda manevi tazminat takdiri, müesseseyi amacından saptırır. Hâkim, tazminat miktarını saptarken, bir yandan kişilik hakları zedelenen tarafın, ekonomik ve sosyal durumunu ve boşanmada kusuru bulunup bulunmadığını ve varsa kusur derecesini, fiilin ağırlığını; öbür yandan da kişilik haklarına saldırıda bulunanın kusur derecesini, ekonomi k ve sosyal durumunu göz önünde bulundurmak zorundadır.ifadelerine yer verilmiştir.

Boşanma Avukatı Ankara Sincan

            Boşanma davasında, taraflar, davasını kanıtlama saikı ile çeşitli yollardan delil elde etme ve mahkemeye sunma çabası içinde olunsa da bu delillerin bazıları hukuka aykırı delil olarak nitelendirilmektedir.

            Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.05.2012 tarihli kararında, bir delilin mahkemede kabul edilmesinde ortaya konulan ölçütün o delilin usulsüz olarak yaratılmamış olması ve hukuka aykırı biçimde elde edilmiş olmaması olduğu, hukuka aykırı elde edilmiş bir delilin somut olayın özelliklerinde değerlendirilse de usulsüz olarak yaratılan bir delilin hiçbir şekilde kabulünün mümkün olmayacağı belirtilmiştir.

            Tarafların ortak kullandıkları bilgisayarda bulunan ve zinayı kanıtlar nitelikteki fotoğraflar hukuka uygun delil olarak kabul edilebilecektir. Bununla birlikte, eşin kullanımında olan ve şifreli cep telefonundan karşı tarafın rızası olmadan alının mesajlaşmalar hukuka aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir. Ne var ki, eşlerden birinin zinayı kanıtlama amacı ile dedektif tutması ve fotoğrafları mahkemeye sunması hukuka aykırı yaratılmış delildir ve kabulü mümkün değildir.

Velayet Avukatı Ankara

            Tarafların boşanma sürecine girmesi ile velayet konusu gündeme gelecek ve taraflar velayet konusunda anlaşamıyor ise mahkeme tarafından çocukların velayeti eşlerden birisine verilecektir. Mahkeme tarafından velayet hususunda karar verirken çocuğun menfaati, hangi ebeveynin çocuğun bakımında daha iyi olacağı, okulu, sağlığı, eğitimi ve yaşı gözetilecektir.

            Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararına göre, çocuğun üstün yararını belirlerken; onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacının gözetilmesi gereklidir. Ana ve babanın yararları; boşanmadaki kusurları, ahlaki değer yargıları, sosyal konumlan gibi durumları, çocuğun üstün yararını etkilemediği ölçüde göz önünde tutulur. Velayet düzenlemesinde; çocukla ana ve baba yararının çatışması halinde, çocuğun yararına üstünlük tanınması gereklidir.

Velayet kamu düzenine ilişkin olup, re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. maddesi ile Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. ve 6. maddeleri, iç hukuk tarafından yeterli idrake sahip olduğu kabul edilen çocuklara, kendilerini ilgilendiren davalarda görüşlerini ifade etmeye olanak tanınmasını ve görüşlerine gereken önemin verilmesi gerektiğini öngörmektedir. Çocukların üstün yararı gerektirdiği takdirde görüşlerinin aksine karar verilmesi mümkündür. Velayet hususu, çocukları ilgilendiren konuların en başında gelir.

Ankara Boşanma Avukatı Ücretleri 2018

            Ankara Boşanma Avukatı ücreti 2018 yılında ve devam eden yıllarda değişiklik göstermektedir. Dava ücretleri, davanın durumuna belirlenmekte olup Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında kalması mümkün değildir. Bununla birlikte, ücretsiz danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermek Avukatlık Kanunu’na aykırıdır. Ankara Boşanma Avukatı 2020 ücretleri için bilgi alabilirsiniz.